yuanxiugang-qigong1910

2020年袁修刚道长教学日程安排

道家鹤形养生气功 03月10-14日 在中国古代神话和民间传说中,仙鹤是长寿的象征。在武当山天柱峰,金殿前面就有两只铜铸仙鹤,一左一右,鹤立金顶。道教中,仙鹤飘逸的形象,象征着长寿延年,得道成仙,如此…

武当36路弹腿-袁修刚(师懋)道长

武当北派三十路弹腿 一、单 腿 1.正踢腿          2、斜踢腿             3、侧踢腿            4、里合腿 5、外摆腿          6、窝心腿             7、破膝腿            8、破心腿 9、通肋腿          …